top of page
Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že jsem byl poučen/á o zpracování osobních údajů a uděluji jako dotyčná osoba, výslovný, bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, na níže uvedený účel a po níže uvedenou dobu, ve smyslu § 13 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 18/2018 Sb."), Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), jakož i dalších příslušných právních předpisů.  

 

Provozovatelem osobních údajů je občanské sdružení mMEDCON oz usazené Mostište 40, 020 51 Dohňany, IČ: 36 115 908, e-mail: mmedcon@gmail.com (dále jen "Provozovatel").

 

Odpovědnou osobou, která plní úkoly na úseku zpracování osobních údajů je: Anna Malová, e-mail: nnmalova.na@gmail.com

 

Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění účasti na korespondenčních semináři medicíny a vyhodnocení práce účastníků/ček programu (dále jen "Program") jakož i za účelem zajištění všech s tím souvisejících akcí, za účelem spolupráce s partnery Programu, za účelem propagace Provozovatele, partnerů programu a programu a za účelem zajištění všech s tím souvisejících a nezbytných právních a faktických úkonů.  

 

Dotyčná osoba tímto dále souhlasí s tím, aby Provozovatel zveřejnil zpracovávané osobní údaje za účelem propagace Provozovatele, partnerů Programu a Programu v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, řešení zadání z Programu, body získané za zadání z Programu, fotografie z Programu , audiovizuální záznamy z programu, vyhotovené výstupy z programu, názory a recenze účastníků, profily účastníků, případně další údaje nezbytné pro propagaci.  

Dotyčná osoba uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů na dobu nezbytnou k zajištění účasti dotyčné osoby v Programu a zajištění propagace Provozovatele a Programu.  

Subjekt údajů má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby (právo na informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování), právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů , jakož i právo na přesnost osobních údajů. Dotyčná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat jakož i uplatňovat výše uvedená práva, a to zejména zasláním na e-mailovou adresu mmedcon@gmail.com. Subjekt údajů má dále právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb. jakož i další práva vyplývající ze zákona č. 18/2018 Sb. a jiných obecně závazných právních předpisů.  

Dotyčná osoba souhlasí s tím, že Provozovatel poskytne osobní údaje dotčené osoby dalším osobám podílejícím se na realizování Programu, pro účely spolupráce s partnery Programu a propagací Provozovatele a Programu. 

bottom of page